Závazné všeobecné smluvní podmínky

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi nájemcem a podnájemcem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což podnájemce stvrzuje odesláním závazné Smlouvy o podnájmu. Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky služeb a prokázáním zaplacení zálohy. Podnájemce odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů je nájemce povinen neprodleně oznámit nájemci chalupy.

2. Způsob objednávání a placení

První zálohu ve výši 50 % z koncové ceny objednaných služeb hradí podnájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení podnájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. Druhou zálohu – částku zbývající do celkové ceny objednaných služeb hradí podnájemce nejpozději 14 dní před nástupem na pobyt na účet nájemce. Po jejím uhrazení obdrží podnájemce opět emailem potvrzení. Při objednání pobytu v době kratší než 14 dní před nástupem se hradí obě zálohy současně (plná cena). Nebude-li druhá záloha v této době uhrazena, nemůže nájemce garantovat rezervaci služeb. Případný doplatek za další služby (spotřebovaná energie apod.) hradí podnájemce na místě. Po skončení pobytu vystavíme na vyžádání daňový doklad.

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací o chalupě ručí nájemce. Případné reklamace je podnájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi podnájemcem a nájemcem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit. Při porušení povinností podnájemce dle těchto „Závazných všeobecných smluvních podmínek“- např. uvedením nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je nájemce oprávněn okamžitě ukončit smluvní poměr a vykázat z chalupy všechny osoby, které jsou zde přítomny společně s podnájemcem. Obdobně je nájemce oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu apod.).

4. Pojištění

Chalupa je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku majitele objektu a nájemce nebo poškození zdraví podnájemce. Za účelem pojištění zdraví či odpovědnosti doporučujeme nechat se před nástupem pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou, odpovědnost apod.

a) Podnájemce podpisem smlouvy o nájmu potvrzuje, že je po dobu pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u kreditního pojišťovacího ústavu a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku majitele a nájemce byly tímto pojištěním zcela kryty.

b) O případné způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše nájemce a podnájemce. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.

c) Podnájemce se zavazuje poskytnout nájemci maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

Podnájemce má právo zrušit objednávku kdykoli před nástupem pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala a ze stejného emailu. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané podnájemcem emailem nájemci. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou podnájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

6. Osobní data zákazníka

Podnájemce odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Nájemce se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje podnájemce třetí straně.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“ nabývají účinnosti dne 1.4.2022 a jsou nedílnou součástí „Smluvvy o podnájmu“ . Podnájemce odesláním emailové objednávky potvrzuje, že si tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“ přečetl a souhlasí s nimi. Tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“ jsou uveřejněny na internetových stránkách www.chalupauvlcistezky.cz, a podnájemce a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost společně potvrzují, že jsou s nimi seznámeni.

a) Nemovitost a její movité vybavení budou předány dle Seznamu movitého majetku – INVENTÁŘE, který je volně dostupný v budově. Veškerý movitý majetek uvedený v INVENTÁŘI bude předán bez závad, funkční a v pořádku, což obě strany stvrdí podpisem. Pokud bude něco při předání (převzetí) a porovnání soupisu po pobytu chybět či bude rozbité, poškozené či nefunkční, je nájemce povinen uhradit škodu v hotovosti při předání objektu. K tomuto účelu slouží kauce ve výši 5.000 Kč, kterou skládá nájemce při převzetí objektu. V případě, že bude škoda vyšší než kauce 5.000,-Kč a nedojde k okamžité dohodě, bude věc řešena Policií ČR.

b) V celém objektu je přísný zákaz kouření. V případě, že pronajímatel zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn zájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z chalupy bez náhrady. Nájemce je oprávněn provést namátkovou kontrolu chalupy v době pronájmu.

8. Pobyt – zahájení - ukončení

Zahájení pobytu vždy po 14,00 hod. v prvním dni rezervace převzetím chalupy. Ukončení pobytu vždy do 10,00 hod. poslední den rezervace předáním chalupy. Individuálně s ohledem na ostatní rezervace lze dohodnout i jinak.

9. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení předmětů a osobních věcí všech osob při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za zranění či jiné újmy osob užívajících chalupu. Pobyt a pohyb osob v celé nemovitosti, ve všech jejich prostorách a také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí nájemce a všech osob s ním pobývajících.